รูปรพชัยนาท

ผู้บริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางณัฐภร ประกอบ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายทนงศักดิ์ หอมทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางพัชรี พงษ์พานิช
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายปกาสิทธิ์ อนะหันลิไพบูลย์
รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นายถาวร สายสวรรค์

ผู้บริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร