รูปรพชัยนาท

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ทุกสาขาทั้งเครือข่าย
2.พัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร องค์กร และเครือข่าย

พันธกิจโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร