รูปรพชัยนาท

เป้าประสงค์

1.ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย
2.โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรม
3.เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะที่ดี และมีความสุข

เป้าประสงค์