ก้าวท้าใจ
พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เชิญชวนผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมกระดูก ใช้งานระบบ SEE-Q หรือ ระบบจองคิวออนไลน์ แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก
นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เข้าเยี่ยมชมพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการระบบจองคิวออนไลน์ แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก
นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เข้าเยี่ยมชมพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการระบบจองคิวออนไลน์ แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก
นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เข้าเยี่ยมชมพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการระบบจองคิวออนไลน์ แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก

พญ. ณัฐภร  ประกอบ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ข้าราชการดีเด่น (ระดับประเทศ,ระดับจังหวัด)
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่น รพ ชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” พระบิดาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุขไทย วันนี้ (24 ก.ย.61) นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี พุทธศักราช 2561 โดยมี เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ มหิตลาธิเบศร อดุลยเดช วิกรมพระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 1 ก.ค. 2562 ถึง วันที่ 31 ก.ค. 2562

อัพโหลดวันที่ 1 ก.ค. 2562 ถึง วันที่ 31 ก.ค. 2562

อัพโหลดวันที่ 1 ก.ค. 2562 ถึง วันที่ 31 ก.ค. 2562

เวลา คลินิค รายชื่อแพทย์
08.30 น. - 12.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
13.00 น. - 16.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
08.30 น. - 12.00 น. อายุรแพทย์หมุนเวียน อายุรกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.เรืองศักดิ์ ณุศรี ศัลยกรรมทั่วไป
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน กุมารเวชกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นิเทศ แก้วสว่าง ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. พญ.กรองทอง กสิกิจ โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นุกูล อาจคงหาญ โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.กฤษณะ อรุณเจริญยิ่ง จักษุ
08.30 น. - 12.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
13.00 น. - 16.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
08.30 น. - 15.00 น. - ฝากครรภ์
08.30 น. - 12.00 น. พญ.สุปรีญา สารีบุตร จิตเวช
คลินิคพิเศษ
13.00 น. - 15.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน สุขภาพเด็กดี
08.30 น. - 12.00 น. - บำบัดสารเสพติด
13.00 น. - 15.00 น. พญ.อรวรรณ อิงวะระ ชลอไตเสื่อม
บริการต่างๆ
08.30 น. - 16.00 น. - ทำแผล
08.30 น. - 16.00 น. - ฉีดยา
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจคลื่นหัวใจ
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจ Echocardiogram
08.30 น. - 16.00 น. - ใส่เฝือก , Slab
เวลา คลินิค รายชื่อแพทย์
08.30 น. - 12.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
13.00 น. - 16.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
08.30 น. - 12.00 น. อายุรแพทย์หมุนเวียน อายุรกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.เรืองศักดิ์ ณุศรี ศัลยกรรมทั่วไป
08.30 น. - 12.00 น. นพ. ณัฐพล แก่นไร่ ศัลยกรรมทั่วไป
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน กุมารเวชกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.ปกาสิทธิ์ อนะหันลิไพบูลย์ ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นฤทธิ์ บุญเพชร ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. พญ.ฑิตยารัตน์ แตงทอง โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.สุรชัย ลีวะพงษ์เพียร เวชศาสตร์ฟื้นฟู
08.30 น. - 12.00 น. พญ.ธีราภา ชาญกูล จักษุ
08.30 น. - 12.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
13.00 น. - 16.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
08.30 น. - 15.00 น. - ฝากครรภ์
08.30 น. - 12.00 น. พญ.สุปรีญา สารีบุตร จิตเวช
คลินิคพิเศษ
09.00 น. - 12.00 น. สูติแพทย์หมุนเวียน ตั้งครรภ์มีความเสียงสูง
13.00 น. - 15.00 น. นพ.วิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง ฝังเข็ม
08.00 น. - 12.00 น. นพ.กีรติ ฮันตระกูล (อังคารที่ 2 , 4 ของเดือน) หัวใจ
08.00 น. - 12.00 น. นพ.เทวินทร์ ชาคริตยานุโยค (อังคารที่ 3 ของเดือน) หัวใจ
13.00 น. - 15.00 น. พญ.วรกมล อ่ำอำไพ (อังคารที่ 1 ของเดือน) โรคเลือด
บริการต่างๆ
08.30 น. - 16.00 น. - ทำแผล
08.30 น. - 16.00 น. - ฉีดยา
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจคลื่นหัวใจ
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจ Echocardiogram
08.30 น. - 16.00 น. - ใส่เฝือก , Slab
เวลา คลินิค รายชื่อแพทย์
08.30 น. - 12.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
13.00 น. - 16.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
08.30 น. - 12.00 น. อายุรแพทย์หมุนเวียน อายุรกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ. ไพลวัลย์ ศุภลักษณ์ ศัลยกรรมทั่วไป
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน กุมารเวชกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.วิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. พญ.กรองทอง กสิกิจ โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. พญ.ธีราภา ชาญกูล จักษุ
08.30 น. - 12.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
13.00 น. - 16.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
08.30 น. - 15.00 น. - ฝากครรภ์
08.30 น. - 12.00 น. พญ.สุปรีญา สารีบุตร จิตเวช
คลินิคพิเศษ
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน (พุธที่ 2 ของเดือน) เด็กน้ำหนักเกิน
09.00 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน กระตุ้นพัฒนการ
13.00 น. - 15.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน (พุธที่ 4 ของเดือน) CARE
13.00 น. - 15.00 น. พญ.ชมพูนุท ขวัญโพธิ์ วัณโรค
13.00 น. - 14.00 น. นพ.ฉัตรชัย กองแก้ว หัวใจและความดันโลหิตสูง
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นฤพนธ์ วุฒิเดชกำจร โรคไต
08.30 น. - 12.00 น. พญ.กิติยา แช่มอุบล โรคไต
บริการต่างๆ
08.30 น. - 16.00 น. - ทำแผล
08.30 น. - 16.00 น. - ฉีดยา
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจคลื่นหัวใจ
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจ Echocardiogram
08.30 น. - 16.00 น. - ใส่เฝือก , Slab
เวลา คลินิค รายชื่อแพทย์
08.30 น. - 12.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
13.00 น. - 16.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
08.30 น. - 12.00 น. อายุรแพทย์หมุนเวียน อายุรกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ. ชาญชัย พัฒนพีชัย ศัลยกรรมทั่วไป
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน กุมารเวชกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นฤทธิ์ บุญเพชร ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.ปกาสิทธิ์ อนะหันลิไพบูลย์ ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. พญ.ฑิตยารัตน์ แตงทอง โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นุกูล อาจคงหาญ โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.สุรชัย ลีวะพงษ์เพียร เวชศาสตร์ฟื้นฟู
08.30 น. - 12.00 น. นพ.กฤษณะ อรุณเจริญยิ่ง จักษุ
08.30 น. - 12.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
13.00 น. - 16.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
08.30 น. - 15.00 น. - ฝากครรภ์
08.30 น. - 12.00 น. พญ.สุปรีญา สารีบุตร จิตเวช
คลินิคพิเศษ
08.30 น. - 12.00 น. พญ.นิภาพร อรุณวรากรณ์ เบาหวาน
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน (พฤหัสบกีที่ 1 , 3 ของเดือน ) ธาลัสซีเมีย
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นฤพนธ์ วุฒิเดชกำจร แสงจันทร์
13.00 น. - 15.00 น. นพ อาทร กิตติกุลเมธี หอบหืด
13.00 น. - 15.00 น. พญ.ชมพูนุท ขวัญโพธิ์ ถุงลมโป่งพอง
บริการต่างๆ
08.30 น. - 16.00 น. - ทำแผล
08.30 น. - 16.00 น. - ฉีดยา
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจคลื่นหัวใจ
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจ Echocardiogram
08.30 น. - 16.00 น. - ใส่เฝือก , Slab
เวลา คลินิค รายชื่อแพทย์
08.30 น. - 12.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
13.00 น. - 16.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
08.30 น. - 12.00 น. อายุรแพทย์หมุนเวียน อายุรกรรม
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน กุมารเวชกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นิเทศ แก้วสว่าง ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.วิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นุกูล อาจคงหาญ โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
13.00 น. - 16.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
08.30 น. - 15.00 น. - ฝากครรภ์
08.30 น. - 12.00 น. พญ.สุปรีญา สารีบุตร จิตเวช
คลินิคพิเศษ
08.30 น. - 12.00 น. พญ.นิภาพร อรุณวรากรณ์ เบาหวาน
08.30 น. - 12.00 น. ศัลยแพทย์หมุนเวียน เนื้องอก
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน (ศุกร์ที่ 1 , 3 ของเดือน) ทารกมีความเสี่ยงสูง
08.30 น. - 12.00 น. - คลินิกอดบุหรี่,สุรา
13.00 น. - 15.00 น. นพ.วิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง ฝังเข็ม
บริการต่างๆ
08.30 น. - 16.00 น. - ทำแผล
08.30 น. - 16.00 น. - ฉีดยา
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจคลื่นหัวใจ
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจ Echocardiogram
08.30 น. - 16.00 น. - ใส่เฝือก , Slab

ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก

ภาพกิจกรรม

ข่าวสารจังหวัดชัยนาท

ชัยนาทนเรนทรมอบพัดลมตั้งพื้นและตู้เย็นเนื่องในวันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดชัยนาท

วันที่ 24 มกราคม 2561 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำโดย พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยนางพัชรี พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล มอบพัดลมตั้งพื้น 2 ตัว และ ตู้เย็นขนาด 5.2 คิว 1 หลังให้แก่กาชาดจังหวัดชัยนาทเนื่องในวันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดชัยนาท ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 28 ก.พ. 2561

HAPPY MONEY DAY รพ.ชัยนาทนเรนทร

'HAPPY MONEY DAY รพ.ชัยนาทนเรนทร' วันที่ 26 มกราคม 2561 พญ. ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานเปิดงาน HAPPYMONEY ตามแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน ซึ่งมีโครงการสำคัญได้แก่ ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรสาธารณสุข (Refinace/บ้านหลังใหม่) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในการดำรงชีวิต เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานสนองต่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 'ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน' ณ ห้องบุษราคัมชั้น 6 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 28 ก.พ. 2561

ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3

วันที่ 26 มกราคม 2561 พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรทร เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการขับเคลือนงานพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3 เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีณครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3

อัพโหลดวันที่ 28 ก.พ. 2561

รพ.ชัยนาทนเรนทรจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพที่ดีเพิ่มพลังการทำงาน

รพ.ชัยนาทนเรนทรจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพที่ดีเพิ่มพลังการทำงาน

อัพโหลดวันที่ 28 ก.พ. 2561

รพ.ชัยนาทนเรนทรมอบเงินบริจาคพร้อมให้กำลังใจ "ตูน บอดี้สแลม" วิ่งสู่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 02.00 น. พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วย นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำเงินบริจาคมอบให้พี่ตูน บอดี้สแลม ในกิจกรรมวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว" เพื่อระดมทุนมอบให้โรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ และร่วมให้กำลังใจ ตูน บอดี้สแลม วิ่งสู่จังหวัดนครรสวรรค์ ณ หมวดทางหลวง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 12 ธ.ค. 2560

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา 500,000 ตัว

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำโดย นางพัชรี พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และนายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา 500,000 ตัว โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท และร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ซึ่งกิจกรรมมีการตัดต้นไม้ ถางป่าริมทาง ถนนสายชัยนาท - ชันสูตร ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร โดยจิตอาสาด้านการแพทย์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้ร่วมออกให้บริการดูแลสุขภาพจิตอาสา และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดอรุณศิริวัฒนาราม จังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 12 ธ.ค. 2560