รูปรพชัยนาท

ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม / อบรม

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสำหรับรพช. Version1.0(16/11/2560)

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2561

อัพโหลดโดย : นาย วาทิต เสร็จกิจ

ไฟล์ประชุมปู่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2561

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2561

อัพโหลดโดย : นาย วาทิต เสร็จกิจ

ระบบจับบัตรคิว คนไข้นัด ออนไลน์

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2561

อัพโหลดโดย : นายวาทิต เสร็จกิจ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรุปโรค การผ่าตัด/หัตถการในเวชระเบียนและการเขียนหนังสือรับรองการตาย

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรุปโรค การผ่าตัด/หัตถการในเวชระเบียนและการเขียนหนังสือรับรองการตาย 16-17 กรกฏาคม 2561

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

โครงการตรวจสอบภายใน ปราบปรามทุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

การดูแลทารกแรกเกิด

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายวรัตถ์ อยู่สี

REFERAL SYSTEM

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

REFERAL SYSTEM

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

เรื่อง 5 สัญญาณเตือนภัยอันตรายภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

การดูแลระวังรักษาเท้าผู้เป็นเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

การออกกำลังกายสำหรับผู้เป็นเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

แนวทางการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

เบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

ป้องกันการเกิดโรคไตจากเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

แผ่นพับการฉีดอินซูลิน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

รู้ทันเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

เอกสารการประชุม

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : พญ.สุกัญญา วุฒิเดชกำจร

เอกสารการประชุม

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2561

อัพโหลดโดย : พญ.สุกัญญา วุฒิเดชกำจร

เอกสารสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมการเขียนแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่ SA 2018

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2561

อัพโหลดโดย : น.ส.จุฑาลักษณ์ เกิดศรี

อาชีวอนามัยและควาทมปลอดภัย

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 3 ธ.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายวรัตถ์ อยู่สี

เอกสารการประชุมวิชกาารและแลกเปลี่ยนเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน ปี 2561

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

เอกสารการประชุมวิชกาารและแลกเปลี่ยนเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน ปี 2561

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

เอกสารการประชุมวิชกาารและแลกเปลี่ยนเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

open house กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2561

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

เอกสารประกอบการประชุม

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

เอกสารประชุม MRA

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

เอกสารประชุม MRA_23ม.ค.62

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

ฝุ่น PM 2.5 คลินิกโรคจากการทำงาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวาพร สุขม่วง

เวชระเบียนสู่ DigitalThailand

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระ

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

โรคความดันโลหิตสูง

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 7 พ.ค. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.ศรีสุนันท์ หาคม

รายงานHOSxP2562

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.ศรีสุนันท์ หาคม

รายงานHOSxP2561

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.ศรีสุนันท์ หาคม

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปี 2563

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.สุรีรัตน์ สุรินทร์

แผนผังชั้นGถึงชั้น4

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.สุรีรัตน์ สุรินทร์

แผนผังชั้นG

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.สุรีรัตน์ สุรินทร์

แผนผังชั้นGถึงชั้น4

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.สุรีรัตน์ สุรินทร์

แผนผังชั้นGถึงชั้น4

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.สุรีรัตน์ สุรินทร์

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปี 2563

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

ระบบ Referal System

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.วิไล นาคอินทร์

การดูแลทารกแรกเกิด

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.วิไล นาคอินทร์

การดูแลทารกแรกเกิดใช้ในการสอน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.วิไล นาคอินทร์

การสรุปโรค หัตถการ และการเขียนหนังสือรับรองการตาย

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

นำเสนอseeQ

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและประเมินการติดเชื้อในกระแสเลือดของทารกแรกเกิด

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2562

อัพโหลดโดย : นายวาทิต เสร็จกิจ

คู่มือการเบิกจ่ายวัสดุโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 1 พ.ย. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

คู่มือการเบิกจ่ายวัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 1 พ.ย. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

คู่มือการเบิกจ่ายวัสดุทันตกรรมออนไลน์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

ประชุมวิชาการบริหารและการจัดการความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 13 พ.ย. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record EMR)

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 29 พ.ย. 2562

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

การวัดสายตา

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

การวัดสายตาเด็กไทยสายตาดี

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

คู่มือ isonline

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 25 ธ.ค. 2562

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

คู่มือการจองนัดออนไลน์ผ่านโปรแกรม ThreeRefer

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2563

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

ขั้นตอนการนัดผู้ป่วยออนไลน์ผ่านโปรแกรม ThreeRefer

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2563

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

เอกสารประชุมแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(MRA) ปี 2563

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2563

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

เอกสารประชุมแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(MRA) ปี 2563

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2563

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

เอกสารประชุมแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(MRA) ปี 2563

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2563

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

Antibiogram รพ.ชัยนาทนเรนทร ปี 2562

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2563

อัพโหลดโดย : นายวาทิต เสร็จกิจ

การบันทึกเวชระเบียน 19052563

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2563

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปี 2564

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2563

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปี 2564

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2563

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรุปโรค ผ่าตัดและหัตถการในเวชระเบียนและการเขียนหนังสือรับรองการตาย

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2563

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรุปโรค ผ่าตัดและหัตถการในเวชระเบียนและการเขียนหนังสือรับรองการตาย

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2563

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

หนังสือรับรองสาเหตุการตาย

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 2563

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2563

อัพโหลดโดย : น.ส.สุรีรัตน์ สุรินทร์

OSCCแม่ติดยา สสจ ชัยนาท0863

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2563

อัพโหลดโดย : น.ส.สุรีรัตน์ สุรินทร์

การทำงานทีมสหวิชาชีพ บรรยายรพ.ชัยนาท

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2563

อัพโหลดโดย : น.ส.สุรีรัตน์ สุรินทร์

บทบาทของแพทย์กับการดำเนินงานศูนย์พึ่งได

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2563

อัพโหลดโดย : น.ส.สุรีรัตน์ สุรินทร์

ขั้นตอนการนัดผู้ป่วยออนไลน์ผ่านโปรแกรม ThreeRefer

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 31 ส.ค. 2563

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

คู่มือการนัดออนไลน์ ThreeRefer สำหรับ Admin

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ก.ย. 2563

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Mentimeter

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 5 พ.ย. 2563

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

การส่งข้อมูลผู้ป่วยในสิ้นเดือน(Sent Date)

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 2563

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

RSV

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2563

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

RSV1

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2563

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2564

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2564

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

ประชุม ICT 1 2564

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2564

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

ประชุมคณะกรรมการ ICT 2564

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2564

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

ประชุมคณะกรรมการ ICT 2564 ครั้งที่1

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2564

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 5 มี.ค. 2564

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงล่ะเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 5 มี.ค. 2564

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 28 มี.ค. 2564

อัพโหลดโดย : นายสุวิชัย สุทธิมณีรัตน์

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2564

อัพโหลดโดย : น.ส.นิตยา ไวสาริกรรม

ไฟล์นำเสนอประชุมauditor

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2564

อัพโหลดโดย : นายวราวุฒิ ทองมีศรี

การเรียงเวชระเบียน 2564

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2564

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

การเรียงเวชระเบียน 2564

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2564

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2564

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2564

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

0

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2564

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

คู่มือการเซ็ตค่าเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ Godex EZ120

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2564

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

ระบบเรียกคิว

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 22 ก.ย. 2564

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

ประชุมติดตามการดำเนินงานการ AUDIT เวชระเบียน 18 พ.ค.65

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2565

อัพโหลดโดย : น.ส.ศิวลี ธรรมชัย

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 2565

อัพโหลดโดย : นายวรัตถ์ อยู่สี

zoom กำหนดการอบรมและติดตั้งโปรแกรม KPHIS

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 2565

อัพโหลดโดย : นายวรัตถ์ อยู่สี

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 9 มิ.ย. 2565

อัพโหลดโดย : นายวรัตถ์ อยู่สี

แนวทาง-Refer-2565-PDF

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2565

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

แนวทาง-Consult

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2565

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

One Page HOSxP Covid19 ATK

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2565

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

สาระน่ารู้กับสารสนเทศ-รพ-เตรียมรับ-HA

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2565

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

แบบขอใช้งานระบบคลังข้อมูลสุขภาพ

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ธ.ค. 2565

อัพโหลดโดย : น.ส.ศรีสุนันท์ หาคม

แนวทางการใช้งาน EMR

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ธ.ค. 2565

อัพโหลดโดย : น.ส.ศรีสุนันท์ หาคม

คำสั่งอนุกรรมการEMR

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ธ.ค. 2565

อัพโหลดโดย : น.ส.ศรีสุนันท์ หาคม

ระเบียบEMR65

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 2 ธ.ค. 2565

อัพโหลดโดย : น.ส.ศรีสุนันท์ หาคม

แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2566

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2566

อัพโหลดโดย : นายณัฐพล เอี่ยมเต็ง

ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2566

อัพโหลดโดย : น.ส.ศรีสุนันท์ หาคม

เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและล่วงละเมิด

อัพโหลดเมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2566

อัพโหลดโดย : น.ส.ศรีสุนันท์ หาคม